Традиций де Крэчун

*Принчипала традицие де Крэчун есте колиндатул. Деобичей, колиндэ копиий ши тинерий, каре мерг дин касэ ын касэ, повестинд деспре наштеря луй Иисус. Ын колинде се комбинэ слэвиря вьеций де зи ку зи, прекум ши ындемнуриле ла фапте буне, ла дэрничие ши оспиталитате.

*Принчипалул атрибут ал колиндэторилор есте стяуа, ын мижлокул кэрея есте пласатэ икоана ку кипул прункулуй Иисус. Копиий мерг дин касэ ын касэ, кынтэ деспре апариция стелей пе чер, деспре наштеря луй Иисус. Пентру ачаста колиндэторий примеск ын дар колачь, нучь, мере, бомбоане ши бань.

*Ын ажун де сэрбэтоаре крештиний ортодокшь ну мэнынкэ нимик ын афарэ де грыу фьерт ку мьере. Пе маса де сэрбэтоаре се стрэдуе ск сэ пунэ чел пуцин 12 фелурь де мынкаре (дупэ нумэрул де лунь але анулуй).

*Суб фаца де масэ, аштернутэ де сэрбэтоаре, се пун фире де фын каре симболизязэ виитоаря реколтэ богатэ.

Ын мижлокул месей се пуне коливэ ши колачь ымподобиць ку бусуйок, каре се консидерэ кэ поате ындепэрта тоате духуриле реле.

*Фемеиле кок колэчей, нумиць Крэчуней, моделаць ын формэ де опт, примул крэчунел се атырнэ пе перете, лынгэ икоанэ, унде се цине пынэ ла примэварэ, кынд ынчеп лукрэриле ын кымп. Крэчунелул копт ын ажун есте фолосит де бэрбатул касей кынд ел есе ла арат. Колэчелул есте рупт ын трей букэць, дупэ че господарул трасязэ прима браздэ. О букатэ де колэчел есте пусэ суб браздэ, а доуа букатэ о дэ анималелор дин господэрие, яр пе а трея о мэнынкэ ел.