Константин Москович: Cуфлетул cе одихнеште, аскултынд музика наюлуй   

Чине ну куноаште наюл, инструмент музикал симплу ши фоарте грациос, мындрия тутурор молдовенилор. Ын мыниле унуй адевэрат маестру, прекум есте веститул композитор ши интерпрет Константин

Read more